Stanovy spolku

STANOVY

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Čl. 1
NÁZEV A SÍDLO

Název:

 1. Centrum volnočasových aktivit – CVAK, z.s. (dále jen CVAK)
 2. ve smyslu § 216 zákona č.89/2012Sb.

Působnost a sídlo:

 1. V rámci spolku mohou vznikat regionální a zájmové celky.
 2. Vinohrádek 568,760 01 Zlín – Mladcová.

Čl. 2
STATUT SPOLKU

CVAK je dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, sdružující členy na základě společných zájmu a je založeno dle zákona č.83/1990 sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
CVAK je spolek podle § 3045 zákona č.89/2012 Sb.
CVAK je právnickou osobou.

Čl. 3
VYMEZENÍ A ÚČEL

 1. CVAK je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.
 2. Má postavení samostatné právnické osoby.
 3. Předmětem hlavní činnosti CVAKu je veřejně prospěšná činnost.
 4. CVAK je spolek dětí, mládeže a dospělých zajímajících se o zdraví styl života, výchovu přírodou, sportovní a branné aktivity, zážitkovou pedagogiku, ochranu přírody a rozvoj osobnosti. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů, především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich volnočasových aktivit. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností, obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a mládeže bez ohledu na jejich členství ve spolku.
 5. Hlásí se k „Úmluvě o právech dítěte“ a „Listině práv a svobod“ a podílí se na naplňování jejích zásad.
 6. Svou činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků a dobrovolníků, jimž zajišťuje podmínky pro činnost.
 7. Prostřednictvím systému přípravy zajišťuje odbornou způsobilost pro vedení kolektivů dětí a mládeže a pro odborné a speciální funkce ve všech oblastech činnosti spolku. Pro členy a nečleny spolku připravuje a realizuje vzdělávací programy v oblasti neformálního vzdělávání a další speciální vzdělávání.
 8. Podporuje a rozvíjí spolupráci s dalšími spolky a organizacemi dětí a mládeže V České republice a v zahraničí. Spolupracuje s orgány státní správy a uzemní samosprávy a dalšími subjekty.
 9. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit, uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských a mládežnických kolektivech a dětských skupinách, při pravidelné celoroční činnosti, při prázdninových a dalších volnočasových aktivitách.
 10. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislosti a dalším sociálně patologickým jevům, které působí na děti a mládež. Svými aktivitami se snaží rozvíjet občanskou angažovanost a občanské vědomí.
 11. Pro dosažení účelu spolku může CVAK a jeho pobočné spolky vykonávat činnost v oblasti mimoškolní výchovy, vzdělávání a sportu, včetně pořádání pobytových akcí, sportovních akcí, soustředění a akcí zotavovacího charakteru ( zpravidla formou táborů ), pořádat odborné akce, odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, pořádat kulturní produkce, zábavy, výstavy, přehlídky a odborné akce, provozovat tělovýchovná a sportovní zařízení, poskytovat služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, vykonávat reklamní a marketingovou činnost, poskytovat poradenskou a konzultační činnost a grafické služby, agenturní činnost v oblasti kultury, turistiky, sportu, pronajímat a půjčovat movité věci, provádět správu a údržbu nemovitosti, půjčovat a pronajímat nemovitosti, byty a nebytové prostory a poskytovat s tímto pronájmem související služby, poskytovat ubytovací služby, provozovat vydavatelskou činnost, polygrafickou výrobu, knihařské a kopírovací práce, vyrábět drobné výrobky, provozovat velkoobchod a maloobchod.
 12. Pro efektivní využití kapacit muže CVAK a jeho pobočné spolky uskutečňovat nahodilou výdělečnou činnost cílenou k finanční podpoře dosahování účelu spolku.
 13. CVAK a jeho pobočné spolky mohou vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost na základě podnikatelského oprávnění nebo jinou výdělečnou činnost, která není podnikání, za podmínek stanovených těmito stanovami v části čl. 14.

ČL. 4
ČLENSTVÍ

PODMÍNKY ČLENSTVÍ:

Členství ve CVAKu je dobrovolné. Členem CVAKu a jeho pobočných spolků, dle § 219 a násl. zákona č.89/2012 Sb., se může stát každé dítě (ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte”, tedy každý člověk mladší 18 let) členem CVAKu se může stát každé dítě i dospělý člověk bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, jestliže souhlasí se stanovami a účelem spolku.

Členství vzniká:

 1. na základě požadavku vyjadřujícího jeho zájem o členství ve CVAKu
 2. na základě písemného prohlášení zájemce, případě jeho zákonného zástupce
 3. členství trvá po dobu registrace v hlavním nebo pobočném spolku, pokud sám neukončí členství
 4. individuální – na základě podílnických zakládajících vkladů (Spoluvlastnictví dle§ 1115 zákona č.89/2012 Sb.)

Členství ve CVAKu zaniká:

 1. vystoupením člena
 2. zánikem CVAKu
 3. zrušením členství na základě rozhodnutí určeného orgánu spolku nebo pobočného spolku CVAKu
 4. úmrtím člena
 5. rozhodnutím příslušného spolku nebo pobočného spolku při zvlášť závažném jednání člena v neprospěch spolku CVAKu
 6. vypořádáním spoluvlastnických podílů

Čl. 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

Člen má právo:

 1. podílet se na činnosti spolku
 2. přístupu k informacím o činnosti spolku
 3. účastnit se hlasování na valné hromadě
 4. účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucím k cílům sdružení
 5. podávat doporučení, návrhy valné hromadě, a to i na změnu stanov
 6. volit výkonnou radu, být volen

Člen má tyto povinnosti:

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 3. platit účastnické poplatky při účasti na akcích
 4. svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku

Čl. 6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY CVAKU

CVAK zřizuje, pro zajištění plnění svého účelu, pobočné spolky dle § 219 a násl. zákona č.89/2012 Sb. (dále jen” pobočné spolky”)

Klub, skupina – pobočný spolek

CVAK – tvoří pobočné spolky a individuální členové CVAKu.

Každý pobočný spolek má právní způsobilost (právní osobnost), pokud při jeho zřízení není stanoveno jinak, s omezením dle těchto stanov.

Čl. 7
ORGÁNY CVAKU

 1. Orgány CVAKu jsou:
 2. valná hromada
 3. členská schůze
 4. výkonná rada Centra (VRC)
 5. předseda, místopředseda, ekonom
 6. Kontrolní komise CVAKu
 7. Rozhodčí komice CVAKu

ČL. 8
VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem CVAKu je valná hromada. Valnou hromadu tvoří individuální členové a delegáti všech pobočných spolků. Je svolávaná předsedou zpravidla jednou za 4 roky. Valná hromada musí být svolána také vždy, když o to požádá minimálně 30 % členů, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Valná hromada se řídí jednacím řádem. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Valná hromada:

 1. dává podněty k hlasování o změně složení VRC. Návrh musí podat nejméně 30 % členů.
 2. rozhoduje o změně stanov, jednacího řádu a zániku CVAKu.
 3. schvaluje úkoly pro příslušné období, hodnotí a plánuje činnost spolku na další období.
 4. volí výkonnou radu Centra, revizní komisi a rozhodčí komisi
 5. rozhoduje o ukončení činnosti a vypořádáním se s majetkem
 6. Hlasovací právo je rovné – každý individuální člen a delegát PS má jeden hlas v každém hlasování.

Čl. 9
VÝKONNÁ RADA CENTRA

Výkonná rada centra – dále jen VRC, je výkonným orgánem CVAKu, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. VRC řídí činnost CVAKu v období mezi zasedáními členské schůze a valné hromady. Členství ve VRC vzniká volbou na valné hromadě, na základě návrhu na změnu obsazení VRC. Výkonná rada Centra je složena nejméně z 5 členů (včetně předsedy,1+2 místopředsedy), ze zástupců pobočných spolku, podílových vlastníků (spoluvlastníků) a členů CVAKu. Každý člen VRC odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly přiděleny VRC. Výkonná rada má spoluodpovědnost za činnost a chod spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi a valnou hromadou. VRC svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 6x ročně.

Výkonná rada Centra:

 1. volí ze svých členů předsedu, prvního místopředsedu a druhého místopředsedu
 2. koordinuje činnost CVAKu
 3. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze a valné hromady
 4. rozhoduje o zrušení členství v případě, kdy člen neplní povinnosti uvedené v článku 5 odstavec 2.
 5. rozhoduje o přijetí nových členů na základě doporučení stávajících členů
 6. určuje, zda pobočný spolek či organizační jednotka je oprávněná jednat vlastním jménem, existovala, existuje či zaniká

Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu jednoho měsíce nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci VRC.

Statutárním zástupcem (právní osobnost) CVAKu je předseda, první a druhý místopředseda. Předseda, první a druhý místopředseda zastupují CVAK navenek a jednají jeho jménem. Každý z nich je oprávněn jednat jménem CVAKu samostatně. Podpisování za CVAK se uskutečňuje tak, že jednající osoba k natištěnému či jinak napsanému názvu CVAK připojí svůj podpis s dodatkem označující funkci (tedy předseda, první místopředseda, druhý místopředseda).

Výkonná rada se volí na 4 roky. Výkonná rada může zřizovat pracovní skupiny, kuby, oddíly bez právní odpovědnosti.

Čl. 10
PŘEDSEDA, PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA, DRUHÝ MÍSTOPŘEDSEDA A ČLENOVÉ VRC

Předsedu, prvního a druhého místopředsedu volí VRC. Každý člen VRC odpovídá za uskutečňování dílčích úseku činnosti, které mu byly přiděleny VH CVAKu.

Předseda, první a druhý místopředseda naplňuje rozhodnutí VRC, zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem, uzavírají dohody a smlouvy o pracovních poměrech pro sdružení a rozhodují o běžných záležitostech sdružení.

Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí VRC a plynulý chod CVAKu, koordinuje činnost uvnitř CVAKu. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje první nebo druhý místopředseda. První místopředseda připravuje podklady pro jednání VRC a valné hromady, a to i s ohledem na předchozí podněty ze strany členů valné hromady. Je pověřen řízením úseku akcí a výchovné činnosti spolku

Druhý místopředseda je zodpovědný za ekonomiku a hospodaření CVAKu.

Jeden z členů VRC zodpovídá za technické zabezpečení, správu budovy a areálu. Další z členů VRC odpovídá za koordinaci pobočných spolků, další zajišťuje akce pro veřejnost a další zajistí podporu pro práci dobrovolníků, administrativní práce VRC.

Čl. 11
Členská schůze spolku

Je svolávána předsedou CVAKu minimálně jedenkrát ročně.

Členská schůze:

 1. schvaluje plán činnosti
 2. schvaluje účetní závěrku, rozpočet CVAKu, a to zpravidla jako přebytkový nebo vyrovnaný
 3. rozhoduje o všech otázkách, které nejsou k rozhodování svěřeny jiným orgánům spolku
 4. řídí činnost spolku
 5. navrhuje a volí své zástupce do VRC
 6. plní usnesení VH CVAKu
 7. spravuje majetek ve vlastnictví CVAKu a majetek svěřený
 8. schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji hmotného a nehmotného majetku a poskytnutí daru
 9. schvaluje návrh na sloučení pobočných spolku s jinými pobočnými spolky, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů CVAKu
 10. rozhoduje o ukončení činnosti a vypořádáním se s majetkem

ČI. 12
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POBOČNÉHO SPOLKU CVAKU

CVAK zřizuje, pro zajištění plnění svého účelu, pobočné spolky dle § 219 a násl. zákona č.89/2012 Sb. (“pobočné spolky” dále PS). Kluby, oddíly, skupiny jsou pobočným spolkem CVAKu. Jeho účelem je řídit organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jednak činnost oddílu a klubu, které zřídila, jednak společnou činnost členů skupiny, která může být orientovaná i na spolky pro neorganizované děti a mládež. Hlavní činnosti pobočného spolku je veřejně prospěšná činnost, úkolem je zajišťovat pravidelnou, celoroční výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Za pravidelnou je považována práce uskutečněna v průběhu školního roku nejméně 1x měsíčně.

Každý pobočný spolek má způsobilost mít práva a povinnosti a nabývat je a mít právní osobnost dle § 118a násl. zákona č.89/2012 Sb. je právnickou osobou a může jednat vlastním jménem. PS má způsobilost mít práva a povinnosti právních subjektů. Tuto způsobilost PS nabývá vznikem a pozbývá zánikem.

Ke vzniku PS je třeba nejprve jejich založení a následně registrace. O registraci rozhoduje VRC. PS musí být založena alespoň dvěma zakladateli (fyzickými osobami) staršími 18 let, který svými vlastnostmi poskytují záruku, že PS bude vyvíjet činnost v souladu se stanovami a v souladu s právním řádem ČR. Rozhodnutí zakladatelů musí mít písemnou formu.

PS je tvořen nejméně 10 členy ve věku do 26 let a současně nejméně dvěma členy staršími 18 let, z niž jeden je vedoucí PS a jeden ekonom klubu, oddílu a skupiny.

PS se orientují na neorganizované děti a mládež a svou činností vytvářejí podmínky pro naplnění volného času této skupiny dětí a mládeže. Členy pobočného spolku jsou členy spolku, kteří jsou u tohoto PS registrováni – článek 4.

PS jsou označeny vhodným názvem, před názvem musí být skupina, klub, oddíl (např. Skupina Šikulové – CVAK, Klub Lanového centra – CVAK)

Čl. 13
ORGÁNY POBOČNÉHO SPOLKU

Orgány PS jsou:

 1. členská schůze PS
 2. výkonná rada PS
 3. vedoucí, ekonom, delegát, zakladatel
 4. revizor

Členská schůze PS je nejvyšším orgánem PS. Je tvořena všemi členy PS, kteří dosáhli 15 let a členy volených orgánů PS s hlasem rozhodujícím. Jednání členská schůze PS se mohou účastnit i ostatní členové PS s hlasem poradním.

Členská schůze PS:

 1. řídí činnost PS mezi VH CVAKu
 2. volí a odvolává vedoucího, ekonoma a revizora PS.
 3. volí a odvolává delegáta PS (na základě delegačního principu zastupována) na valné hromadě CVAKu.
 4. volí, navrhuje svého zástupce do VRC
 5. schvaluje účetní závěrku, rozpočet a plán činnosti na další období PS
 6. schází se nejméně jednou ročně
 7. rozhoduje o ukončení činnosti a vypořádání se s majetkem

Výkonná rada PS je výkonným orgánem PS. Jeho členy jsou zakladatel PS, (statutáři PS), vedoucí, ekonom, delegát a další členové PS, které volí členská schůze PS, má alespoň 3 členy.

Výkonná rada PS:

plní usnesení členská schůze PS a řídí činnost PS mezi zasedáními členská schůze PS rozhoduje o všech otázkách, které nejsou k rozhodování svěřeny jiným orgánům PS

Výkonná rada, dále jen VR:

 1. schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí skupiny, včetně jejích rozpočtu a zodpovědných osob
 2. schvaluje registraci nových členů
 3. rozhodují o zřízení oddílu a klubů v rámci PS

Zakladatel PS je statutárním orgánem PS a je oprávněn za PS jednat ve všech věcech v rozsahu právní osobnosti PS. Pokud členská schůze nezvolí řádného delegáta nebo zástupce v zastupování VRC, vykonává jeho funkci. Zakladatel je spoluodpovědný za činnost PS. Při nerozhodném hlasování má hlas rozhodující. Zakladatel je členem VR.

Vedoucí PS je statutárním orgánem PS a je oprávněn za PS jednat ve všech věcech v rozsahu právní osobnosti PS s omezením (tedy prodávat, darovat, směňovat, vkládat, zatěžovat, zastavovat, dlouhodobě pronajímat a vypůjčovat svůj nemovitý majetek), dále vykonává usnesení členské schůze a výkonné rady PS a obstarává její chod v běžných záležitostech. Je členem VR

Ekonom je členem výkonné rady PS a je spoluodpovědný:

 1. zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy
 2. připravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů v hospodářské oblasti
 3. eviduje, opatruje a spravuje majetek PS
 4. přechází na něj právo a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání členské schůze PS

Delegát je členem vedení a zastupuje PS ve výkonné radě Centra. Je povinen se podílet na její činnosti, a přitom hájit a prosazovat oprávněné zájmy PS.

Revizor blíže viz čl. 15

Čl. 14
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Spolek CVAK vystupuje jako samostatná právnická osoba ve svém celku.
 2. Hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 3. Pobočné spolky CVAKu samostatně hospodaří a jsou způsobilé mít práva a povinnosti samostatně hospodařit s majetkem, který získaly při svém založení a který nabyly v průběhu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi spolku.
 4. Spolek a pobočné spolky CVAKu hospodaří zejména na základě schváleného rozpočtu, zřizují účty u peněžních ústavů, užívají vlastní razítko a tiskopisy.
 5. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské a účastnické příspěvky, dary a dědictví, dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky), příjmy od odběratelů služeb (např. účastnický poplatek, vybrané vstupné), výnosy z vlastního majetku a z hospodářské činnosti.
 6. CVAK a jeho pobočné spolky za své závazky vzájemně neručí.
 7. CVAK a pobočné spolky vedou účetní závěrku, jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vedou výkazy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, a další skutečnosti požadované jiným právním předpisem. Podrobnosti týkající se zpracování a formy předkládaných údajů a rozsah údajů jsou stanoveny vnitřním předpisem spolku.
 8. CVAK a pobočné spolky mohou vykonávat podnikatelskou činnost pouze jako činnost vedlejší, pro zajištění podpory své hlavní činnosti.
 9. Organizační složky mohou zcizovat (tedy prodávat, darovat, směňovat, vkládat), zatěžovat, zastavovat, dlouhodobě pronajímat a vypůjčovat svůj nemovitý majetek. Majetek, pořízený pobočným spolkem z finančních prostředků poskytnutých CVAKu jako celku, je majetkem CVAKu. Pokud se tento majetek pořizuje z více finančních zdrojů, uplatňuje se toto ustanovení poměrně. Majetek jako celek slouží výhradně k zabezpečení úkolů, cílů a poslání.
 10. Hospodářský výsledek po zdanění muže být využit pouze k zajištění podpory hlavní činnosti spolku, je nepřípustné rozdělování zisku mezi členy spolku či pobočného spolku, členy jejich orgánů nebo jejich zaměstnance a ani osobám blízkým.
 11. Vede evidenci členů spolku, evidence je vedena v listové i elektronické podobě. Evidence členů je neveřejná je k nahlédnutí kontrolním orgánům spolku, v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Čl. 15
KONTROLNÍ ČINNOST

Ke kontrole hospodaření a usnesení jsou voleny samostatné revizní orgány (revizoři nebo revizní komise). Revizoři a předsedové revizních komisí mají právo účasti na jednáních pobočných spolků a CVAKu, ve kterých vykonávají tuto funkci, a jsou přizváváni s hlasem poradním.

Revizní orgány organizačně vyšších organizačních složek mohou kontrolovat hospodaření složek organizačně nižších. Vůči těmto orgánům plní v otázce hospodaření i metodickou funkci.

Funkce revizora, předsedy nebo člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výkonného orgánu stejné organizační složky. Toto omezení platí i pro osoby blízké (ve smyslu § 22 Občanského zákoníku).

Revizor nebo člen revizního orgánu organizačně vyšší složky nesmí vykonávat revizní činnost u té organizačně nižší složky, kde je registrován jako člen.

Činnost kontrolních orgánu je upravena vnitřní směrnicí spolku.

ČI. 16
Rozhodčí komise

Má nejméně tři členy, počet členů musí být vždy lichý, předsedu, místopředsedu a členy volí VH CVAKu. Rozhoduje o podaných odvoláních a podává, na žádost předsedy CVAKu, pro spolek závazný právní výklad, zejména ve věcech stanov a vnitřních směrnic spolku. Rozhodnutí Rozhodčí komise CVAKu je konečné a nelze proti němu podat odvolání. Všechny pobočné spolky a orgány spolku jsou povinny poskytovat na vyžádání Rozhodčí komisi CVAKu veškeré jim dostupné podklady a informace. Veškeré podání a odvolání k Rozhodčí komisi CVAKu se podávají písemně na adresu spolku uvedeného v článku I. Do působnosti Rozhodčí komise CVAKu náleží:

 • určení, zda pobočný spolek či organizační jednotka oprávněna jednat vlastním jménem existovala, existuje či zaniká.
 • rozhodnutí o okamžiku vzniku či zániku funkce
 • rozhodnutí o splnění nepeněžní povinnosti člena spolku vůči spolku (pobočnému spolku)
 • rozhodnutí ve věci odvolání podle těchto stanov
 • spory mezi členem a spolkem o úhradách účastnických poplatků
 • přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

Čl. 17
Naložení s likvidačním zůstatkem

V případě ukončení činnosti Centra volnočasových aktivit nabídne likvidátor zbylý likvidační zůstatek jiné veřejné prospěšné právnické osobě s obdobným účelem hlavní činnosti, jako je hlavní činnost CVAKu.

ČI. 19
OBECNÉ USTANOVENÍ:

Kolektivní orgány a pracovní orgány:

 1. jsou schopny se usnášet, je-li na zasedání přítomna více než 1/2 členů sdružení oprávněných účastnit se zasedání orgánu s hlasem rozhodujícím.
 2. rozhodují veřejným hlasováním, které se provádí, pokud ten, který orgán nerozhodne o volbě tajné, přičemž usnesení je přijato – mimo Stanov dané výjimky – nadpoloviční většinou přítomných hlasů rozhodujících. V případě rovnosti hlasů rozhodujících pro a proti přijetí usnesení, má rozhodující hlas předseda orgánu.
 3. mohou v případě potřeby rozhodovat i korespondenčně (elektronickou či běžnou poštou) nebo telefonicky. Podrobnosti mohou stanovit příslušné jednací řády, zásady dle bodu a) a b) však musí být dodrženy.

Pobočný spolek, způsobilý mít práva a povinnosti, může být zrušen s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její veškerý majetek na právního nástupce. Podrobnosti stanoví vnitřní směrnice sdružení.

Veškerá činnost uskutečňovaná členy CVAKu, PS a funkcionáři při činnosti vyvíjené v rámci CVAKu, musí být v souladu se jeho stanovami.

Na zajištění činnosti CVAKu se mohou podílet i zaměstnanci Centra, zaměstnanci jeho PS a dobrovolníci, tj. osoby, které nejsou členem ani zaměstnancem CVAKu a vyvíjejí činnost ve prospěch CVAKu bez nároku na odměnu.

Čl. 20
ZÁNIK CVAKU:

CVAK zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady, třípětinovou většinou hlasů přítomných delegátů. V tomto případě rozhoduje i o majetkovém vypořádáním.
 2. rozhodnutím soudu.
 3. zániku spolku, rozhodne valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných zástupců, v tomto případě rozhoduje i o majetkovém vypořádáním.

Čl. 21
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

CVAK může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád CVAKu.

CVAK má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

Řádnými členy spolku se automaticky stávají členové přípravného výboru, jejichž jména a podpisy jsou uvedeny níže.

První Valná hromada musí být svolána do 120 dnů ode dne vzniku spolku. Svolává ji přípravný výbor.

Přípravný výbor vede spolek až do jeho první valné hromady.

Spolek používá rovněž zkrácenou formu názvu CVAK.

Osvědčuji, že tyto stanovy obsahují úplné znění stanov spolku shora označeného, ve znění schváleném.

Valnou hromadou CVAKu, které se konalo 26.9.2015.

Ve Zlíně dne 26.9.2015

Simona Janderová,                                                            Soňa Čundrlová,

předseda spolku CVAK                                                   druhý místopředseda spolku CVAK